European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Wyłączenie odpowiedzialności

Witryna zawiera informacje oraz oprogramowanie i media, które służą do jej obsługi lub są jej nośnikami (pojedynczo i łącznie zwane „Informacjami”), udostępniane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej w imieniu Komisji Europejskiej. Naszym celem jest dostarczanie bieżących i precyzyjnych informacji. Otrzymując sygnały o ewentualnych błędach staramy się je korygować.

Niemniej Urząd Publikacji nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z materiałami zawartymi w niniejszej witrynie. Materiałami tymi są:

Informacje o charakterze ogólnym, których przedmiotem nie są określone okoliczności dotyczące jakiejkolwiek konkretnej osoby fizycznej czy podmiotu.

Niekoniecznie są wyczerpujące, kompletne, precyzyjne czy aktualne.

Czasami zawierają linki prowadzące do witryn zewnętrznych pozostających poza kontrolą Urzędu Publikacji, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

Nie stanowią porady profesjonalnej ani prawnej (jeżeli użytkownik potrzebuje konkretnej porady, należy zawsze zwracać się do wykwalifikowanego profesjonalisty).

Zwracamy uwagę, że nie ma możliwości zagwarantowania, iż dokument dostępny online odzwierciedla dokładnie oficjalnie przyjęty tekst. Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie drukowane lub od dnia 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne w witrynie EUR-Lex) jest autentyczny i obowiązujący prawnie.

Staramy się minimalizować zakłócenia będące następstwem błędów technicznych. Niemniej niektóre dane lub informacje w naszej witrynie mogą być utworzone lub uporządkowane w formie plików bądź formatów, które nie są pozbawione błędów i nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że praca naszego serwisu nie zostanie przerwana lub w inny sposób zakłócona z powodu tego rodzaju problemów. Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy lub ich następstwa powstałe w związku z korzystaniem z witryny lub jakichkolwiek witryn zewnętrznych, do których odsyła za pomocą linków.

Wyłącznie odpowiedzialności nie stoi w sprzeczności z jakimikolwiek wymaganiami ustanowionymi na mocy właściwego prawa krajowego ani nie ma na celu wyłączenia odpowiedzialności w zakresie, w jakim jest to niemożliwe w świetle tegoż prawa.

Prawa autorskie

© Unia Europejska, 1995-2024 Prawa autorskie

Polityka Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania została wdrożona na mocy decyzji Komisji 2011/833/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji.

Jeśli nie zaznaczono inaczej (np. w indywidualnych informacjach o prawach autorskich), ponowne wykorzystanie treści redakcyjnych zawartych na tej stronie internetowej należącej do UE jest dozwolone w ramach międzynarodowej licencji „Uznanie autorstwa 4.0” organizacji Creative Commons Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że ponowne wykorzystywanie jest dozwolone pod warunkiem podania odpowiednich informacji i wskazania wszelkich zmian.

Konieczne może być uzyskanie dodatkowych praw, jeżeli dana treść przedstawia osoby prywatne, które można zidentyfikować, lub zawiera materiały autorstwa osób trzecich (rysunki, zdjęcia, nagrania audio, wideo itp.). Wykorzystywanie lub odtwarzanie treści, które nie są własnością UE, może wymagać uzyskania zgody bezpośrednio od odpowiednich posiadaczy praw autorskich. Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawami własności przemysłowej, takimi jak patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzory, logo i nazwy, są wyłączone z polityki Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania i nie udziela się na nie licencji.

Materiały dostarczane przez beneficjentów funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do określonego grantu.

W razie wątpliwości pytania dotyczące ponownego wykorzystania dokumentów lub informacji CORDIS należy kierować pocztą e-mail na adres: op-copyright@publications.europa.eu

Oświadczenie o ochronie danych osobowych użytkownika

Wprowadzenie

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zaangażowana w ochronę Państwa danych osobowych oraz poszanowanie Państwa prywatności. Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony prywatności określa powody przetwarzania Państwa danych osobowych, a także sposoby ich gromadzenia, przetwarzania i zapewniania ochrony wszystkich przekazanych danych osobowych, w jaki sposób są wykorzystywane te dane oraz jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do swoich danych osobowych. Dokument ten określa również dane kontaktowe administratora danych osobowych, z którym należy się skontaktować w celu skorzystania ze swoich praw, a także Inspektora Ochrony Danych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

W poniższej części dokumentu znajdują się informacje odnoszące się do przetwarzania danych w ramach operacji przetwarzania „CORDIS”, realizowanej przez jednostkę C.4 „CORDIS i usługi w zakresie wyników badań” Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Z jakiego powodu i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Cele operacji przetwarzania danych osobowych: Jednostka C.4 „CORDIS i usługi w zakresie wyników badań” Urzędu Publikacji Unii Europejskiej gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu rozpowszechniania wyników finansowanych przez Unię Europejską projektów badawczych oraz opracowywanych innowacji w serwisie CORDIS.

Serwis oferuje szereg funkcji umożliwiających użytkownikom końcowym identyfikację, otrzymywanie powiadomień i publikacji oraz publikowanie informacji. Dane osobowe są gromadzone w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowania sposobu korzystania z oferowanych usług, w szczególności w celu otrzymywania powiadomień oraz biuletynów zawierających nowe lub zaktualizowane informacje na adres e-mail, otrzymywania przesyłek pocztowych zawierających publikacje, a także zaproszeń do udziału w ankietach lub quizach.

Dane kontaktowe uczestników projektów badawczych i innowacyjnych finansowanych przez Unię Europejską mogą również być udostępniane publicznie w serwisie CORDIS w celu wspierania kontaktu pomiędzy podmiotami badawczymi, a także w celu wykorzystania udostępnianych wyników badań. Dane te są objęte rejestrem danych osobowych DPR-EC-01024 (Zarządzanie grantami).

W celu uwierzytelniania serwis CORDIS korzysta z systemu EU Login w ramach usługi zarządzania tożsamością Komisji Europejskiej. Dane osobowe przechowywane w systemie EU Login podlegają oddzielnemu oświadczeniu o ochronie prywatności i są objęte rejestrem DPR-EC-03187.

Rejestr DPR-EC-00493 zawiera informacje na temat sposobów przetwarzania danych osobowych użytkowników kontaktujących się z punktem informacyjnym serwisu CORDIS.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przetwarzane, ponieważ:

  • ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii;
  • ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • jako osoba, której dane dotyczą, wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Dodatkowe podstawy prawne przetwarzania danych:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)
  • Decyzja Komisji 2011/833/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji
  • Decyzja 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

W celu przeprowadzenia operacji przetwarzania, jednostka C.4 „CORDIS i usługi w zakresie wyników badań” Urzędu Publikacji Unii Europejskiej gromadzi następujące kategorie danych osobowych (*= dane obowiązkowe):

Aby zarejestrować się jako użytkownik CORDIS, należy najpierw utworzyć konto w systemie EU Login.

Profil CORDIS: imię*, nazwisko*, adres e-mail* (skopiowany z systemu EU Login), preferowany język*, rodzaj organizacji, stanowisko w organizacji, obszary zainteresowań, udział w programach UE.

Prenumeraty pocztowe: imię*, nazwisko*, nazwa organizacji, ulica i numer lokalu*, kod pocztowy*, miasto* i kraj*.

Ankiety i quizy: imię i nazwisko, adres e-mail, narodowość, lokalizacja, adres korespondencyjny, konta w mediach społecznościowych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu korzystania z zamówionych usług.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Jednostka C.4 „CORDIS i usługi w zakresie wyników badań” Urzędu Publikacji Unii Europejskiej przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu gromadzenia danych lub ich przetwarzania, co oznacza okres korzystania przez Państwa z serwisu.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie zalogują się Państwo do serwisu przez okres 2 lat lub jeśli Państwa adres pocztowy przestanie być ważny.

W jaki sposób chronimy i zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Wszelkie dane osobowe w formie elektronicznej (na przykład wiadomości e-mail, dokumenty, bazy danych, przesyłane dane itd.) są przechowywane na serwerach należących do Komisji Europejskiej lub wykonawców zatrudnianych przez Komisję. Wszelkie operacje przetwarzania są realizowane zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

Wykonawcy zatrudniani przez Komisję podlegają obowiązkowi przestrzegania szczególnej klauzuli umownej dotyczącej wszelkich operacji przetwarzania Państwa danych osobowych w imieniu Komisji oraz obowiązku zachowania poufności, wynikającego z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”, rozporządzenie (UE) 2016/679).

Komisja wdrożyła szereg środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Środki techniczne obejmują podjęcie stosownych działań mających na celu zabezpieczenie danych przed zagrożeniami internetowymi, ryzykiem utraty danych, ich zmiany lub uzyskania nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych oraz charakteru przetwarzaniem i charakteru przetwarzanych danych osobowych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych i udzielanie go wyłącznie osobom upoważnionym, które wymagają dostępu do danych w celach związanych z operacją przetwarzania.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i komu są one udostępniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych uzyskują pracownicy Komisji odpowiedzialni za realizację operacji przetwarzania, której dotyczy niniejszy dokument, a także upoważnieni pracownicy, zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracowników uzyskujących dostęp do danych obowiązują przepisy ustawowe, a także – w stosownych sytuacjach – dodatkowe umowy o zachowaniu poufności.

Publiczna witryna internetowa serwisu CORDIS oraz jego repozytorium są przedmiotem przetwarzania przez podmioty zewnętrzne:

Usługi hostingu witryny internetowej: na podstawie umowy nr 10841, części 4 (data zakończenia: marzec 2028 roku), zawartej z konsorcjum NETCOMPANY – INTRASOFT S.A oraz NTT DATA BELGIQUE SRL z siedzibą pod adresem 2b rue Nicolas Bové, L-1253 Luksemburg

Usługi przetwarzania bazy danych: na podstawie umowy nr 10841, części 3 (data zakończenia: marzec 2028 roku), zawartej z konsorcjum Cognizone BVBA SRL – ALTIA Consultores S.A. – Software Imagination & Vision S.R.L. z siedzibą pod adresem Rue des Pères Blancs 4, 1040 Etterbeek, Belgia

Dostawcy usług podlegają w szczególności postanowieniom artykułów II.8 i II.9 dotyczących poufności i ochrony danych osobowych.

Jakie są Państwa prawa w zakresie danych i jak mogą Państwo z nich skorzystać?

Jako „osoba, której dane dotyczą”, na mocy Rozdziału III (artykułów 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725 posiadają Państwo pewne określone prawa, w szczególności prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. W stosownych przypadkach mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się zgodnie z prawem, zgodnie z treścią art. 5, ust. 1, lit. a) rozporządzenia.

Wyrazili Państwo zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Jednostce C.4 „CORDIS i usługi w zakresie wyników badań” Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu przedstawionej operacji przetwarzania. Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, informując o tym fakcie administratora danych osobowych. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego przed wycofaniem zgody.

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw kontaktując się z administratorem danych osobowych, a w przypadku wystąpienia sytuacji spornych z Inspektorem Ochrony Danych. W razie potrzeby mogą Państwo również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Stosowne dane kontaktowe zostały przedstawione w części 9. niniejszego dokumentu.

W przypadku, w którym będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących Państwu praw w kontekście jednej lub kilku określonych operacji przetwarzania, prosimy o umieszczenie w Państwa wniosku stosownego opisu (na przykład numeru referencyjnego, podanego w części 10. niniejszego dokumentu).

Państwa wniosek zostanie rozpatrzony w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.

Dane kontaktowe

Administrator danych osobowych

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw wynikających z rozporządzenia (UE) 2018/1725, jeśli mają Państwo uwagi, pytania lub wątpliwości, bądź jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych Jednostki C.4 „CORDIS i usługi w zakresie wyników badań” Urzędu Publikacji Unii Europejskiej pod adresem info@publications.europa.eu

Inspektor Ochrony Danych (IOD) Komisji

W kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725 mogą Państwo także skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (data-protection-officer@ec.europa.eu).

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

W przypadku, kiedy uważają Państwo, że przysługujące Państwu na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725 prawa zostały naruszone w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora danych, mają państwo prawo do odwołania się (tj. złożenia skargi) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu).

Gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje?

Inspektor Ochrony Danych (IOD) Komisji publikuje rejestr wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję, które zostały udokumentowane i zgłoszone. Dostęp do rejestru można uzyskać klikając na poniższy odnośnik: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Operacja przetwarzania, której dotyczy niniejszy dokument została umieszczona w rejestrze publicznym IOD pod następującym numerem referencyjnym: DPR-EC-00459.

Pliki cookie

Kiedy użytkownik odwiedza ten portal, system zapisuje na jego komputerze lub urządzeniu przenośnym małe pliki, tzw. cookie. Dzięki nim strona internetowa „zapamiętuje” przez określony czas czynności i preferencje użytkownika.

Pliki cookie administratora

W serwisie CORDIS wykorzystywane są następujące pliki cookie administratora:

Nazwa Usługa Cel Rodzaj i ważność pliku cookie
_pk_ses# Jest to plik cookie wykorzystywany przez jednostkę Urzędu Publikacji, która obsługuje korporacyjną platformę analityki internetowej opartą na technologii firmy Piwik PRO. Zapamiętuje odwiedzone strony i działania podjęte przez użytkownika podczas wizyty/sesji, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie portalu (anonimowo – nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkownika). Trwały plik cookie, który wygasa po 30 minutach.
Jeśli plik cookie nie istnieje, oznacza to, że sesja odwiedzającego zakończyła się ponad 30 minut temu, a licznik odwiedzin został zwiększony w pliku cookie _pk_id.
_pk_id# Jest to plik cookie wykorzystywany przez jednostkę Urzędu Publikacji, która obsługuje korporacyjną platformę analityki internetowej opartą na technologii firmy Piwik PRO. Rozpoznaje odwiedzających i przechowuje ich różne właściwości (anonimowo – nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkownika), np. identyfikator odwiedzającego, znacznik czasowy utworzenia pliku cookie, liczba odwiedzin, znacznik czasowy bieżącej/ostatniej wizyty. Trwały plik cookie, który wygasa po 13 miesiącach.
ppms_privacy# Jest to plik cookie wykorzystywany przez jednostkę Urzędu Publikacji, która obsługuje korporacyjną platformę analityki internetowej opartą na technologii firmy Piwik PRO. Przechowuje zgodę odwiedzającego na gromadzenie i wykorzystywanie danych (anonimowo – nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkownika). Trwały plik cookie, który wygasa po 365 dniach.
consent_cookies Jest to plik cookie wykorzystywany przez jednostkę Urzędu Publikacji, która obsługuje korporacyjną platformę analityki internetowej opartą na technologii firmy Piwik PRO. Przechowuje preferencje odwiedzającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia plików cookie, dzięki czemu użytkownik nie jest o to ponownie pytany. Trwały plik cookie, który wygasa po 100 dniach.
PHPSESSID Serwer PHP / serwer sieci Web Śledzi bieżącą sesję w PHP. Sesyjny plik cookie (tzn. plik cookie jest usuwany po zamknięciu przeglądarki).
XSRF-TOKEN Framework Angular Zaszyfrowany losowy ciąg, który chroni stronę internetową i użytkowników przed atakami typu cross-site (XSRF). Sesyjny plik cookie. Wygasa po 8 godzinach lub jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.
Cordis[#] Serwer PHP / serwer sieci Web Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej śledzenie sesji, uwierzytelniania i preferencji językowych użytkownika. Aby zalogować się do serwisu CORDIS, trzeba zaakceptować te pliki cookie. Trwałe pliki cookie, które wygasają po 8 godzinach.
piwik_ignore Jest to plik cookie wykorzystywany przez jednostkę Urzędu Publikacji, która obsługuje korporacyjną platformę analityki internetowej opartą na technologii firmy Piwik PRO. Przechowuje decyzję użytkownika o rezygnacji z plików cookie / śledzenia. Trwały plik cookie. Wygasa po 100 dniach.
eu_optout Jest to plik cookie wykorzystywany przez jednostkę Urzędu Publikacji, która obsługuje korporacyjną platformę analityki internetowej opartą na technologii firmy Piwik PRO. Przechowuje decyzję użytkownika o rezygnacji z plików cookie / śledzenia. Trwały plik cookie. Wygasa po 100 dniach.
dataextraction Framework Angular Przechowuje informacje o trwającym wyodrębnianiu danych zainicjowanym przez użytkownika. Sesyjny plik cookie. Wygasa po ukończeniu zadania (pomyślnym lub zakończonym niepowodzeniem).
mybooklet Framework Angular Przechowuje informacje o broszurze generowanej na żądanie użytkownika. Sesyjny plik cookie. Wygasa po ukończeniu zadania (pomyślnym lub zakończonym niepowodzeniem).
surveyXXXX Framework Angular Generowany, gdy użytkownik zareaguje na wyskakujące okienko z ankietą. Zapobiega ponownemu wyświetleniu wyskakującego okienka. XXXX to rok ankiety. Trwały plik cookie. Wygasa po 365 dniach.
SERVERID Systemy informacji geograficznej KE (GISCO) Służy do zabezpieczenia sesji użytkownika podczas całej wizyty Sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki
gisco-waf-prod-affinity Systemy informacji geograficznej KE (GISCO) Służy do zabezpieczenia sesji użytkownika podczas całej wizyty Sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki
gisco-waf-prod-affinityCORS Systemy informacji geograficznej KE (GISCO) Służy do zabezpieczenia sesji użytkownika podczas całej wizyty Sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki
cordis-sparql-ui Framework Angular Zarządzanie wersjonowaniem biblioteki SPARQL UI Sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki

Po zalogowaniu do serwisu CORDIS usługa systemu EU Login zapisuje uwierzytelniające pliki cookie.

Informacje związane z plikami cookie nie są wykorzystywane do zidentyfikowania użytkownika, a dane dotyczące zachowania użytkownika na stronie są pod ścisłą kontrolą.

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać. Można usunąć wszystkie pliki cookie, które już znajdują się w komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienia, które uniemożliwiają instalowanie takich plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część funkcji i usług może być niedostępna.

Aby wyrazić zgodę lub brak zgody na używanie plików cookie na tej stronie, wystarczy kliknąć jeden z poniższych linków. W przypadku odrzucenia plików cookie istniejące pliki cookie zapisane przez stronę zostaną usunięte (z wyjątkiem sesyjnych plików cookie), a następnie zostanie zapisany plik cookie pozwalający na zapamiętanie dokonanego wyboru (consent_cookies, eu_optout, piwik_ignore).

Pliki cookie osób trzecich

Na niektórych z naszych stron można znaleźć treści od zewnętrznych dostawców, np. YouTube.

Aby wyświetlić treści osób trzecich, należy najpierw zaakceptować ich warunki, w tym politykę plików cookie, nad którą nie mamy żadnej kontroli.

Jeśli jednak użytkownik nie będzie wyświetlać takich treści, na jego urządzeniu nie będą instalowane żadne pliki cookie osób trzecich.

Zewnętrzni dostawcy w serwisie CORDIS:

YouTube